انتشارات علمی پارسیان

کتاب‌های منتشر شده

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها
(جلد اول – ویرایش دوم)

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها
(جلد دوم – ویرایش دوم)

تحلیل رگرسیون پیشرفته با R

تحلیل رگرسیون پیشرفته با R
.

تحلیل رگرسیون خطی با R

تحلیل رگرسیون خطی با R
.

محاسبات آماری با R

محاسبات آماری با R
.

کتاب استنباط آماری جلد اول

کتاب استنباط آماری
(جلد اول – ویرایش دوم)

از ریاضی لذت ببر

از ریاضی لذت ببر (سه جلدی)
.