کتاب استنباط آماری جلد اول

استنباط آماری
(جلد اول – ویرایش دوم)

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها
(جلد اول – ویرایش دوم)

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها
(جلد دوم – ویرایش دوم)

محاسبات آماری با R

محاسبات آماری با R

تحلیل رگرسیون خطی با R

تحلیل رگرسیون خطی با R

تحلیل رگرسیون پیشرفته با R

تحلیل رگرسیون پیشرفته با R